in

Američka avi­ja­ci­ja za­us­tav­lja ope­ra­ci­je zbog pa­dova he­li­kop­te­ra i 12 poginulih voj­ni­ka

Voj­ska SAD na­re­di­la je svo­jim vaz­du­ho­plo­vnim je­di­ni­ca­ma da za­us­ta­ve ope­ra­ci­je na je­dan dan slje­dećeg mje­se­ca da bi se prei­spi­ta­le bez­bje­dno­sne pro­ce­du­re i obu­ka na­kon što je u dvi­je ne­da­vne he­li­kop­ter­ske ne­sreće po­gi­nu­lo 12 voj­ni­ka.

Ovim po­te­zom će bi­ti pri­ze­mlje­ni svi voj­ni avi­ja­tičari, osim onih ko­ji učes­tvu­ju u ključnim mi­si­ja­ma, dok ne za­vrše po­tre­bnu obu­ku, na­vo­di se u sa­op­šte­nju voj­ske.

Tri pi­lo­ta ame­ričke voj­ske po­gi­nu­la su u čet­vrtak na Aljas­ci ka­da su se su­da­ri­la dva he­li­kop­te­ra ti­pa “apač”.

Pro­šlog mje­se­ca, de­vet voj­ni­ka je po­gi­nu­lo u pa­du dva he­li­kop­te­ra “crni jas­treb” to­kom obučava­nja iznad Ken­ta­ki­ja.

Milomir Marić: Marfi namjestio snimak kako bi satanizovao Dodika i Vučića

Teška nesreća kod Viteza: Vatrogasci rezali auto kako bi izvukli povrijeđene (VIDEO)