in

Mla­de­n Ris­tić op­tužen za stra­da­nje po­ro­di­ce De­vić

Osno­vni sud u Prnja­vo­ru pot­vrdio je op­tužni­cu Okružnog ja­vnog tužilaš­tva (OJT) Ba­nja­lu­ka pro­tiv Mla­de­na Ris­tića (24) iz Prnja­vo­ra ko­jeg su­mnjiče za kri­vično dje­lo ugrožava­nje ja­vnog sao­braćaja.

U ne­sreći stra­da­le maj­ka i ma­lo­lje­tna kćer­ka, ko­je su iz­gor­je­le u vo­zi­lu ko­je se na­kon su­da­ra za­pa­li­lo, dok je na­kon po­ku­ša­ja li­ječenja u Beo­gra­du preminula i pe­to­go­diš­nja dje­vojčica. Jedino je preživio otac, ali sa te­škim po­vre­da­ma.

U sa­op­šte­nju tužilaš­tva se na­vo­di da Ris­tića te­re­te da se 26. av­gus­ta pro­šle go­di­ne oko 14.55 u Liš­nji kod Prnja­vo­ra kao uče­snik sao­braćaja na pu­te­vi­ma iz ne­ha­ta ni­je pridržavao sao­braćaj­nih pro­pi­sa i ti­me ugro­zio ja­vni sao­braćaj, što je za po­slje­di­cu ima­lo smrt tri li­ca i na­no­še­nje te­ških tje­le­snih po­vre­da je­dnom li­cu.

Pod­sjećamo, u ne­sreći je, osim Ris­tića ko­ji je uprav­ljao auto­mo­bi­lom golf 4, učes­tvo­vao i Zlat­ko De­vić (46) iz Prnja­vo­ra uprav­lja­jući re­no­om 19.

U ovoj sao­braćaj­noj ne­sreći su stra­da­le maj­ka i ma­lo­lje­tna kćer­ka, ko­je su iz­gor­je­le u vo­zi­lu ko­je se na­kon su­da­ra za­pa­li­lo, dok je na­kon po­ku­ša­ja li­ječenja u Beo­gra­du preminula i pe­to­go­diš­nja dje­vojčica. Jedino je preživio otac, ali sa te­škim tje­le­snim po­vre­da­ma.

Inače, do ne­sreće je do­šlo ka­da se vo­zi­lo nas­tra­da­le po­ro­di­ce uključiva­lo na ma­gis­tral­ni put, a dru­go vo­zi­lo ko­je je do­la­zi­lo iz prav­ca Prnja­vo­ra bez kočenja se za­bi­lo u re­no u ko­jem je bi­la po­ro­di­ca, te je do­šlo do ek­splo­zi­je i za­pa­lje­nja re­zer­vo­ara ben­zi­na.

Ma­ja Đako­vić Vi­do­vić, por­tpa­rol Okružnog ja­vnog tužilaš­tva Ba­nja­lu­ka, ta­da je izja­vi­la da se na­kon su­da­ra re­no 19 za­pa­lio i u nje­mu su iz­gor­je­le dvi­je oso­be, a da su po­vri­jeđeni vo­zač i dje­vojčica, kao i vo­zač gol­fa 4, pre­ve­ze­ni na UKC RS na da­lje li­ječenje.

Pe­to­go­diš­nja dje­vojčica Da­ni­je­la je na­kon pe­tna­es­to­dne­vne bor­be poslije ove tra­ge­di­je pre­mi­nu­la, a u ne­sreći je za­do­bi­la teže tje­le­sne po­vre­de po cijelom ti­je­lu i pre­lo­me kos­ti­ju.

Dar­ko To­maš, načel­nik Prnja­vo­ra, je 29. av­gus­t pro­šle go­di­ne zbog ove stra­šne tra­ge­di­je pro­gla­sio danom žalos­ti u ovom gra­du.

JEZIVO! Kamera zabilježila sudar dva borbena aviona T-27

Demonstranti se automobilom zabili u dom gradonačelnika, povrijeđeni žena i dijete