in

Predao se osumnjičeni za ubistvo djevojčice u Beogradu

Policija Srbije

Stojan I. (38) koji je osumnjičen da je izbo komšije i njihovu kćerku (16), koja je podlegla povredama, predao se policiji, javljaju beogradski mediji.

Ka­ko pre­no­se srpski me­di­ji, Sto­jan I. je danas naj­pri­je izbo nožem ko­mši­je, odno­sno ro­di­te­lje dje­vojčice, a po­tom je nju auto­mo­bi­lom po­lo odve­zao oko dva ki­lo­me­ta­ra od kuće, gdje ju je izbo nožem po sto­ma­ku. Dje­vojčica je po­dle­gla od po­vre­da, a on je po­bje­gao.

Me­di­ji su pre­ni­je­li su da je Sto­jan I. u svom krva­vom pi­ru u na­se­lju Ri­panj, ko­ji je šo­ki­rao Srbi­ju, nožem te­ško ra­nio ro­di­te­lje dje­vojčice.

Mje­šta­ni Ri­pnja kažu i da je kćer­ka ubi­ce išla u ra­zred sa ubi­je­nom dje­vojčicom.

Zločin se do­go­dio ne­što po­sli­je 14 sa­ti, a po­li­ci­ja je zbog po­tra­ge za osu­mnjičenim za ovaj zločin po­kre­nu­la akci­ju “Vi­hor”.

“Sto­jan I. je do­bro po­zna­vao po­ro­di­cu. Po­ma­hni­tao je, ule­tio u nji­ho­vu kuću i bje­so­mučno ih uba­dao”, re­kao je­dan od ko­mši­ja.

Mje­šta­ni kažu da je Sto­jan I. po­bje­gao po­sli­je zločina i da je re­kao da će da pre­su­di i se­bi, a na­kon što je po­li­ci­ja op­ko­li­la Ri­panj, ne­da­le­ko od mjes­ta zločina, on se pre­dao.

Po­li­ci­ja je, na­kon što ga je pro­na­šla, pre­go­va­ra­la s njim, a on je, pri­je ne­go što se pre­dao, pri­je­tio nožem i po­li­ci­ji i krio se iza kom­bi­ja.

“Na­vo­dno, su­mnjao je da mu vračaju i ba­ca­ju crnu ma­gi­ju i zbog to­ga je ule­tio kod njih u kuću. Krvi je na sve stra­ne, čuli su se kri­ci i za­po­ma­ga­nje”, is­pričao je je­dan sta­no­vnik ovog na­se­lja.

Ko­mši­je kažu da je Sto­jan I. uvi­jek bio ću­tljiv i po­vučen.

“Ima dije­te i biv­šu ženu. Ko­sio je tra­vu, ti­me se ba­vio”, is­pričale su ko­mši­je.

Sto­jan I. je na­pao po­ro­di­cu ko­ja ima šes­to­ro dje­ce i ko­ja živi u ja­ko te­škim uslo­vi­ma.

“Po­šte­na i na­mučena po­ro­di­ca, živje­li su u ja­ko te­škim uslo­vi­ma, dok im do­bri lju­di ni­su po­mo­gli da obno­ve kuću. Otac iz­država po­ro­di­cu ta­ko što ra­di te­ške fi­zičke po­slo­ve. Prije tri go­di­ne im je izbio i požar u kući, ta­da su pra­ktično os­ta­li bez kro­va nad gla­vom”, is­pričao je ko­mši­ja.

PDP traži da se Milanović proglasi nepoželjnom osobom u BiH

Koji su neradni dani u Republici Srpskoj za vaskršnje praznike