in

U Goraždu, Krajini i Sarajevu izdato upozorenje zbog mogućih poplava

Zbog predstojećih obilnih padavina na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, iz Agencije za vodno područje rijeke Save upozoravaju na porast vodostaja Save u slivovima Drine, Bosne, Une i Sane.

Očekuje se dostizanje nivoa obavještavanja o mogućim poplavama na hidrološkim stanicama na vodnom području rijeke Save u FBiH.

Bujični vodotoci na kojima može doći do značajnijeg povećanja vodostaja u ovom periodu su na području slivova Korane i Gline u BiH te na slivu Fojničke rijeke.

U naredna tri dana prognozira se vanredno hidrološko stanje, posebno na području:

  • Gornjeg dijela sliva rijeke Drine,
  • Sliva rijeke Željeznice,
  • Slivova Korane i Gline u BiH,
  • Gornjeg i srednjeg dijela sliva rijeke Bosne te
  • Slivova rijeke Une i Sane.

Obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja odnosi se na područje općina u BPK Goražde, Unsko-sanskom i Kantonu Sarajevo te na području općine Fojnica.

“Sugerišemo nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu s ovlaštenjima, a službama koje provode mjere i aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučujemo pojačan oprez”, upozoravaju iz Agencije.

 

 

FES: Završena izrada Nacrta statuta ZSO

Čović najavio smjenu članova CIK-a: Napravili su više štete nego koristi