Budući da je oko 80 odsto osiguranika preuzelo svoju elektronsku karticu, tačnije oko 740.000, stvorili su se uslovi da se odredi rok važenja stare zdravstvene knjižice.

Tako da će se stara zdravstvena knjižica, kako kažu u Fondu zdravstvenog osiguranja RS, moći upotrebljavati do kraja ove godine, a osiguranici koji još nisu preuzeli svoju elektronsku karticu trebalo bi da to učine do kraja 2022. godine.

Ovo je, između ostalog, predviđeno i novim Pravilnikom o utvrđivanju svojstva osiguranog lica, matičnoj evidenciji i elektronskoj zdravstvenoj kartici koji stupa na snagu 1. juna ove godine.

Naime, Fond je i nakon poziva osiguranicima da preuzimaju svoju elektronsku karticu ostavio mogućnost da se uporedo koristi i stara zdravstvena knjižica, a sve u cilju da se izbjegne nagli prelazak na ovu novinu, da bi se ostavilo dovoljno vremena za preuzimanje nove kartice, te kako bi se osiguranici na što jednostavniji način prilagodili novom načinu provjere statusa osiguranja.

Podsjećamo, prve elektronske kartice uručene su još 2020. godine, ali je zbog pandemije proces podjele e-kartica bio usporen, te je od prošle godine počela intenzivnija podjela.

Takođe, novim Pravilnikom je predviđeno da elektronske zdravstvene kartice koje se budu izrađivale od 1. juna ove godine imaju rok važenja 10 godina, umjesto sadašnjih pet godina.

Što se tiče elektronskih kartica koje su ranije štampane, budući da nema tehničkih prepreka, u slučaju da ne budu oštećene, da nije došlo do promjene ličnih podataka i sl., nema razloga da se i one ne koriste i nakon roka važenja koji je na njima naveden.

Naime, prvobitni rok od pet godina važenja e kartica postavljen je, prvenstveno, jer je to bio period garantog roka samog projekta IZIS koji uključuje sve elemente, poput nabavke hardvera, softera, štampanja e kartica i slično. Tako da su se sada stvorili uslovi da rokovi važenja e kartica traju mnogo duže, kako novih tako i starih e kartica, odnosno koje su štampane prije 1. juna.

O eventualnom produženju roka važenja starih e kartica trebalo bi, takođe, da se donese i odgovarajuća odluka.

Inače, elektronska kartica služi da pacijent bude identifikovan u Integrisanom zdravstvenom informacionom sistemu (IZIS), da se na osnovu nje ostvari pristup zdravstvenom kartonu pacijenta i na osnovu kartice se provjerava status osiguranog lica.

Takođe, za razliku od stare zdravstvene knjižice, elektronske kartice se ne ovjeravaju.

Podsjećamo, u javnim zdravstvenim ustanovama u Srpskoj implementiran je IZIS koji pored upotrebe elektronske kartice podrazumijeva i upotrebu elektronskog kartona, e-recepta, e-uputnice.

Share.