Prijedlogom rebalansa budžeta grada Bijeljina za 2021. godinu utvrđena su sredstva u iznosu 61.634.318,00 KM, što u odnosu na prvobitni budžet predstavlja povećanje od oko 3,7 miliona KM i to po osnovu prihoda od PDV-a.

Ovim povećanjem izvršena je korekcija iznosa koji je utvrđen nacrtom rebalansa budžeta grada u skladu sa rebalansom budžeta Republike Srpske koji je usvojen na 18. sjednici narodne skupštine Republike Srpske. Povećanje prihoda je zasnovano na oporavku privrede Republike Srpske, kao i na novim koeficijentima raspodjele ovih prihoda koji su za Republiku Srpsku utvrđeni na znatno višem nivou.

Zahvaljujući ovom povećanju budžeta, omogućeno je da se uvaži većina primjedbi budžetskih korisnika na nacrt rebalansa, koje su se odnosile na povećanje sredstava za tekuće rashode i kapitalne izdatke.

Takođe, ovim povećanjem su obezbijeđena i sredstva za računovodstveno evidentiranje rashoda za otplatu obaveza po garancijama koje je Grad dao za kreditno zaduženje Regionalnoj deponiji „Eko dep” Bijeljina (kredit Svjestske banke), JU „Banja Dvorovi” (kredit Naše banke) i AD „Vodovod i kanalizacija” Bijeljina (kredit EBRD), jer ova javna preduzeća nisu u stanju da sama finansiraju svoje kreditne obaveze.

Izvor: Bijeljina danas

Share.