Na osnovu Odluke Odbora povjerilaca donesene na sjednici dana 20.05.2022. godine objavljuje se Oglas za prodaju imovine i prava, kao cjeline, u vlasništvu stečajnog dužnika „SLOBOMIR“ ad Bijeljina u stečaju, putem javnog nadmetanja dostavljanjem pismenih ponuda:

Na osnovu navedene Odluke Odbora povjerilaca objavljuje se Oglas za prodaju imovine i prava, kao cjeline, u vlasništvu stečajnog dužnika „SLOBOMIR“ ad Bijeljina u stečaju, putem javnog nadmetanja dostavljanjem pismenih ponuda.

Predmet licitacije:
Imovina i prava (zemljište, poslovni objekti, pomoćni objekti, udjeli u drugim privrednim društvima, itd.) u svojini stečajnog dužnika, sve prema specifikaciji koja je dostupna i dio dokumentacije koja se može otkupiti.

Specifikacija imovine:
Imovina i prava se prodaju kao cjelina u „viđenom stanju“ sa trenutnim formalno pravnim statusom, a detaljna specifikacija se može preuzeti i pregled iste izvršiti u usaglašenom terminu, nakon uplate provizije za otkup dokumentacije, u kancelariji stečajnog upravnika (Njegoševa 4. Bijeljina).

Pravila licitacije:
Prodaja će se provesti javnim nadmetanjem prikupljanjem pismenih ponuda na način da se postigne najviša ponuđena cijena za prodaju. Stečajni dužnik će sa najpovoljnijim ponuđačem sklopiti Ugovor o prodaji imovine i prava. Stečajni dužnik (prodavac) prodaje imovinu i prava u viđenom stanju i trenutnom formalno pravnom statusu, sa svim teretima, pravima i obavezama koje su za istu vezani, uz isključivu dokumentaciju kojom raspolaže, te nakon prodaje ne snosi rizike i ne odgovara za pravne i statusne nedostatke, prava i obaveze koje koje prate imovnu, te ni za mogućnosti provođenja promjena u zemljišnim knjigama i drugim javnim evidencijama, odnosno za valjanost imovine i prava po bilo kom osnovu. Imovina se dakle prodaje po načelu „viđeno kupljeno“, a obaveza je potencijalnih kupaca da se upoznaju sa statusom imovine i prava prije dostavljanja ponuda. Izabrani ponuđač je dužan ponuđenu cijenu uplatiti u roku od 15 dana od datuma potpisa Ugovora, odnosno poziva za potpisivanje Ugovora.

Minimalna cijena ponude:
Ponuda ne može biti djelimična (pojedinačna ili za dio imovine), niti ponuđena cijena može biti ispod ukupno procjenjene vrijednosti od 18.705.996,76 KM za ukupnu imovinu i prava tj. iste se neće uzeti u razmatranje.

Preduslovi za učešće u dostavljanju ponuda:
Uplata provizije za otkup dokumentacije u iznosu od 10.000,00 KM, kao i uplata depozita u iznosu 50.000,00 KM kao garanciju za ozbiljnost ponude. U slučaju realizacije prodaje sa najpovoljnijim ponuđačem depozit se računa u kupoprodajnu cijenu, ponuđačima koji propisno dostave ponudu i ne odustanu, a ne budu najpovoljniji, depozit će se vratiti. Provizija za otkup depozita za otkup dokumentacije se ne vraća, kao ni uplata depozita za ozbiljnost ponude ukoliko ponuđač i ne dostavi ponudu (u minimalno zadatom iznosu) . Dokumentacija se može preuzeti svakog radnog dana u periodu 16h do 19h, u kancelariji stečajnog upravnika, ulica Njegoševa 4, 76300 Bijeljina uz pismeni zahtjev i prezentovanje dokaza o uplati provizije za otkup dokumentacije.

Rok i mjesto za dostavu ponuda:
Zapakovane ponude u zatvorenoj koverti se dostavljaju najkasnije do 08.07.2022. godine do 10h, lično ili poštom na adresu ul. Njegoševa 4, 76300 Bijeljina, sa naznakom „PONUDA ZA IMOVINU SLOBOMIR“ – NE OTVARATI

Sadržaj ponude:
Ponuda treba da sadrži sledeću dokumentaciju:
– Pismo – ponuda na memorandumu ponuđača sa nazivom, adresom i kontakt telefonom za pravna lica, ime i prezime, adresa i kontakt telefon za fizička lica
– ovjerena kopija registracije i JIB-a za pravna lica
– ovjerena kopija lične karte za fizička lica
– iznos ukupne cijene ponude za predmete prodaje u KM
– dokaz o uplati depozita kao garancije za ozbiljnost ponude Ponuđač je dužan da dostavi svu navedenu dokumentaciju u sadržaju ponude, u suprotnom iste neće biti razmatrane.

Pravo učešća i validnost ponuda:
Sva pravna i fizička lica koja dostave ponudu do navedenog roka, otkupe dokumentaciju i uplate depozit kao garanciju za ozbiljnost ponude – sve ponude pristigle nakon isteka roka i ponude ponuđača koji nisu otkupili dokumentaciju i prije dostavljanja ponude uplatili depozit kao garanciju za ozbiljnost ponude, se neće uzeti u razmatranje. U slučaju nekompletnosti ponude ili odustajanja ponuđača od iste, uplaćeni depozit kao garancija za ozbiljnost ponude se neće vratiti.

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača i uslovi prodaje:
Otvaranje ponuda će sprovesti Komisija u sastavu od tri člana koju imenuje Stečajni upravnik, dana 11.07.2022. godine u 12h, na adresi Njegoševa 4, 76300 Bijeljina.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati fizička lica lično ili po punomoćniku, te lice koje je ovlašteno da zastupa pravno lice u postupku. Prije otvaranja ponuda Predsjednik komisije će pozvati predstavnike pravnog lica da predaju Komisiji ovlašćenja za zastupanje, te identifikovati i evidentirati prisutne.

Nakon evidentiranja prisutnih Komisija će početi sa otvaranjem pristiglih ponuda i pročitati naziv ponuđača i cijenu ponude za imovinu/potraživanja koja je predmet prodaje.

Predsjednik Komisije je zadužen za preduzimanje mjera u cilju nesmetanog toka. U slučaju ometanja reda od strane ponuđača Predsjednik komisije može izreći mjeru udaljena čime ponuđač gubi pravo na uplaćeni depozit. Ukoliko ponudu dostavi samo jedan ponuđač, čija cijena je ista ili veća od minimalne početne cijene, Komisija ga proglašava pobjednikom.

Ukoliko ponudu podnese više ponuđača sa istom cijenom, Komisija će ih pozvati da ukoliko žele izvrše povećanje cijene ponude usmenim javnim nadmetanjem. Ukoliko ponuđači to ne žele ili nisu prisutni na javnom otvaranju ponuda, Komisija će proglasiti pobjednikom ponuđača koji je ranije podnio ponudu prema datumu i vremenu prijema iste koji će se evidentirati na ponudi. O rezultatima ponuđači će biti blagovremeno obavješteni, a o preduzetim radnjama Komisija vodi Zapisnik.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača će se zasnivati isključivo na najpovoljnijoj ponudi koja ispunjava navedene uslove. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donosi Komisija. Stečajni dužnik zadržava pravo da uslove i dokumentaciju izmjeni, dopuni ili otkaže najkasnije do dana održavanja otvaranja ponuda.

Nakon izbora najpovoljnijeg ponuđača pristupiće se zaključivanju Ugovora o prodaji sa najpovoljnijim ponuđačem. Ukoliko izabrani ponuđač ne potpiše Ugovor po pozivu ili ako u roku od 15 dana od dana potpisa Ugovora ne izvrši uplatu razlike ponuđene cijene, gubi pravo na vraćanje depozita, a kao najpovoljniji ponuđač se bira ponuđač koji je ponudio drugu najpovoljniju ponudu, a ukoliko nije bilo drugih ponuđača prodaja se proglašava neuspjelom.

Sve troškove oko sačinjavanja, ovjere i provedbe kupoprodajnog ugovora u javnom registru, naknade, troškove, pripadajuće takse i poreze u vezi sa kupljenom imovinom, uključujući i eventualni porez na kapitalnu dobit ili eventulani PDV snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodanu imovinu nikakvih obaveza.

Instrukcija za uplatu provizije i depozita:
(dvije uplatnice, prva je otkup dokumentacije, druga depozit)

Uplatilac:
naziv fizičkog ili pravnog lica koje dostavlja ponudu

Svrha:
provizija za otkup dokumentacije ili depozit kao garancija uz ponudu

Iznos: 10.000,00 KM za otkup dokumentacije ili 50.000,00 KM za depozit garancija za ozbiljnost ponude

Transakcioni račun:
554-001-00005701-50 kod Naša Banka ad Bijeljina

Primalac:
SLOBOMIR ad Bijeljina – u stečaju

Share.