Na osnovu člana 97. stav 1. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), člana 3. Pravilnika o postupku prijema pripravnika u Gradsku upravu Grada Bijeljina (“Službeni glasnik Grada Bijeljina”, br. 21/17), Gradonačelnik Grada Bijeljina, raspisuje
J A V N I   K O N K U R S
za prijem pripravnika u Gradsku upravu Grada Bijeljina
I
Gradonačelnik Grada Bijeljina raspisuje Javni konkurs za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme:
1.    U trajanju od 12 mjeseci, 19 pripravnika sa završenom visokom stručnom spremom – prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova, u četvorogodišnjem trajanju, i to:

–    diplomirani pravnik …………………………..3 pripravnika
–    diplomirani ekonomista………………………3 pripravnika
–    diplomirani inženjer saobraćaja ………..1 pripravnik
–    diplomirani inženjer elektrotehnike …………1 pripravnik
–    diplomirani inženjer arhitekture ………………1 pripravnik
–    diplomirani inženjer poljoprivrede ………….2 pripravnik
–    diplomirani informatičar………………………….1 pripravnik
–    diplomirani inženjer građevinarstva…………..1 pripravnik
–    diplomirani sanitarni inženjer…………………..1 pripravnik
–    diplomirani inženjer mašinstva…………………1 pripravnik
–    diplomirani inženjer prehrambene tehnologije………1 pripravnik
–    diplomirani inženjer prehrambenog inženjerstva…..1 pripravnik
–     diplomirani inženjer zaštite na radu……………………1 pripravnik
–    diplomirani inženjer menadžmenta…………………………. 1 pripravnik

2.    U trajanju od 12 mjeseci, 1 pripravnik sa završenom visokom stručnom spremom – prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova,  i to:
–    diplomirani ekonomista………..1 pripravnik

3.    U trajanju od 6 mjeseci, četiri pripravnika, sa završenom srednjom stručnom spremom, IV stepen i to:
-završena elektotehnička škola-smijer elektoenergetika…………1 pripravnik
-završena ekonomska škola…………………………….1 pripravnik
-završena gimnazija………………………………………..1 pripravnik
-završena građevinska škola…………………………1 pripravnik

4.    U trajanju od 6 mjeseci, pet pripravnika-vatrogasca, sa završenom srednjom stručnom spremom tehničkog smjera III ili IV stepen.

II – Status
Pripravnik je lice koje se prima u radni odnos na određeno vrijeme radi osposobljavanja za samostalan rad u struci, odnosno samostalno obavljanje posla, koje nakon završenog obrazovanja prvi put zasniva radni odnos u tom stepenu stručne spreme ili zvanja i lice koje je provelo na radu vrijeme kraće od vremena utvrđenog za pripravnički staž u tom stepenu stručne spreme ili zvanja.
Pripravnici će sticati radno iskustvo u svom stručnom zvanju kroz rad u Gradskoj upravi Grada Bijeljina.
Pripravnik vatrogasac će u toku trajanja pripravničkog staža sticati iskustvo u Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici Grada Bijeljina  radi sticanja uslova za polaganje stručnog ispita za vatrogasca.

Posebni uslovi radnog mjesta

III – Opšti uslovi
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja Konkursa,
6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,
7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika, odnosno namještenika u gradskoj upravi, u skladu sa članom 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).

IV – Posebni uslovi Pripravnik mora ispunjavati sledeće posebne uslove:
1.    završen fakultet odgovarajućeg smjera (kandidati za pripravnike iz tačke 1 i 2 )
2.    završena srednja škola odgovarajućeg smjera (kandidati za pripravnike iz tačke 3 i 4)
3.    da nije stariji od 25 godina (kandidati za pripravnike iz tačke 4)
4.    da nema ostvareno radno iskustvo u traženoj vrsti i stepenu stručne spreme odnosno zvanju,
5.     da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske kao aktivan tražilac
posla

V – Potrebna dokumenta
Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, kao i na internet stranici Grada Bijeljina, a može se preuzeti i u Gradskoj upravi Grada Bijeljina (prijemna kancelarija).
Uz čitko popunjenu i potpisanu prijavu na Konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:
– uvjerenje o državljanstvu
– diplomu o završenoj  školskoj spremi
-uvjerenja da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske kao aktivan
tražilac posla.
-ovjerena izjava  kandidata da nema radnog iskustva u struci

Kandidati koji su stekli diplomu u inostranstvu imaju obavezu da dostave nostrifikovane diplome.

Kandidati koji su stekli diplomu u bivšoj SFRJ prije 06.04.1992. godine kao i oni koji  su diplomu stekli u Republici Srbiji nemaju obavezu nostrifikovanja diplome.

Dokazi – kopije dokumenta uz prijavu se dostavljaju na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave , kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa,na prijedlog Konkursne komisije, biće odbačene zaključkom.

VI – Usmeni intervju
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa, Komisija za sprovođenje Javnog konkursa obaviće usmeni intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni pismenim putem.
Ulazni intervju podrazumijeva pojedinačni razgovor sa kandidatima na osnovu kojeg se utvrđuju sposobnosti kandidata i poznavanje načina funkcionisanja i organizacije jedinice lokalne samouoprave.

VII – Izbor kandidata
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Konkursne komisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavješetenja Konkursne komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili u ovjerenoj foto-kopiji, ovjerene izjave iz poglavlja III – Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa, tačka 4), 5), 6) i 7) ovog Konkursa, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u određenom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata, po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi tražene dokaze.

VIII – Rok, mjesto, način podnošenja prijave i druge informacije relevantne  za javni konkurs:
Rok za podnošenje prijave je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Javnog konkursa. Javni konkurs biće objavljen u  dnevnom listu „Glas Srpske“ i na oglasnoj tabli Grada Bijeljina. Ako konkurs ne bude istovremeno objavljen, rok za prijavu će se računati od datuma poslednje objave . Prijave se mogu podnositi neposredno u prijemnoj kancelariji Gradske uprave Grada Bijeljina svakim radnim danom od 07 do 15 časova ili putem pošte na adresu: Trg Kralja Petra I Karađorđevića br. 1, 76 300 Bijeljina (sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za prijem pripravnika).
Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu je Jelena Aleksić, šef Odsjeka za upravljanje ljudskim resursima, kontakt telefon: 055/233-151.
Broj:02-123-4/23

 

Rok za prijavu – 23.03.2023.

Detaljnije na stranici Grad Bijeljina

Share.