Članove Predsjedništva BiH treba birati u parlamentu, sastav povećati na četiri člana, mandati u parlamentima treba u cijelosti da pripadaju poslanicima, a lokalne i opšte izbore ne treba spajati, neke su od preporuka Skupštine građana, projekta koji je pomogla EU.

Po uzoru na brojne primjere iz Evrope i Amerike, Skupština građana je tijelo sastavljeno od nasumično odabranih 57 građana BiH, ali koji odražavaju geografsku, etničku, rodnu i svaku drugu bitnu strukturu zemlje. Oni su izabrani pomoću kompjuterskog softvera između ukupno 4.000 građana koji su primili poziv. Fasilitatori procesa, profesori Damir Kapidžić i Nenad Stojanović, pomogli su građanima koji su odabrani u Skupštini da sami odaberu teme o kojima će odlučivati, a Kancelarija EU u BiH i Ambasada SAD će pomoći Skupštini da svoje rezultate odlučivanja prezentuju lokalnim institucijama i da im pomognu da što je moguće više preporuka bude usvojeno.

Prilikom predstavljanja preporuka političkim predstavnicima BiH, prisutni su bili Angelina Ajhorst, direktorica pri Evropskoj službi za spoljne poslove, Johan Zatler, šef Delegacije EU u BiH, Majkl Marfi, ambasador SAD u BiH, i Ketlin Kavalec, šefica Misije Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju u BiH.

Prva preporuka se, kako stoji u zaključcima, odnosi na uklanjanje diskriminacije građana po svim osnovama, u skladu sa Evropskom konvencijom za zaštitu sloboda i prava i presudama Evropskog suda za ljudska prava, te se naglašava da im mora biti omogućeno da biraju i da budu birani za sve funkcije na svim nivoima vlasti.

Treća preporuka, koja se bavi indirektnim izborom članova Predsjedništva i povećanjem broja članova sa tri na četiri, takođe predviđa da dio ovlaštenja Predsjedništva BiH bude prebačen na Savjet ministara BiH, a svaki od članova Predsjedništva bi bio iz tri konstitutivna naroda i reda ostalih.

Takođe, Skupština predlaže ukidanje vijeća i domova naroda i prebacivanje njihovih ovlaštenja na parlamente na svakom od nivoa vlasti.

U sedmoj preporuci se zahtijeva veća transparentnost i smanjenje korupcije u izbornom procesu kroz unapređenje sistema prijave i izvještavanja o uočenim nepravilnostima, dok se u osmoj preporuci traži usklađivanje Krivičnog zakona sa Izbornim zakonom, posebno u pogledu finansiranja političkih stranka sa Zakonom o finansiranju političkih stranaka.

Jedan od prijedloga odnosi se i na depolitizaciju biračkih odbora i jačanje njihove nezavisnosti na način da barem trećina članova ne budu predstavnici političkih stranaka, a zanimljiv prijedlog je i da se sankcioniše neuspostavljanje vlasti nakon sprovođenja izbora, odnosno nepoštovanje rokova. Traži se i pravovremeno ažuriranje biračkih spiskova, ali i ukidanje mogućnosti glasanja putem pošte, što je do sada bio jedan od izvora izborne korupcije.

U preporuci 15 traži se ukidanje kompenzacionih lista, i to s ciljem izbora članova parlamenta BiH sa najvećim brojem pojedinačnih glasova, izabranih isključivo po volji građana, a koji se prenose sa otvorenih lista.

U Kancelariji EU kažu da je pokazana sposobnost da građani u četiri dana, uprkos svojim ranijim stavovima, postignu dogovor da riješe teške teme, pokazuje da razgovori i pregovori mogu dovesti do pozitivnih rezultata.Izvor:
Share.